OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Platné pro nákup v internetovém obchodě firmy

Andrea Maderová

se sídlem Opavská 711, Hradec nad Moravicí

IČ: 74409000

DIČ: CZ7559245452

pro prodej zboží prostřednictvím on-line internetového obchodu umístěného na internetové adrese:

www.forestechnik.cz

E-mail: info@forestechnik.cz

 

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s  § 1751 a odst.1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklých na základě kupní smlouvy mezi prodávající firmou Andrea Maderová, se sídlem Opavská 711, 747 41 Hradec nad Moravicí, IČ: 74409000, (dále jen „prodávající“) a třetí osobou - spotřebitelem (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchoduprodávajícího (dále jen „kupní smlouva“). Internetový obchod je prodávající provozován na webové stránce, umístěné na internetové adresewww.forestechnik.cz  (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Tyto obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávající, je právnickou osobou či fyzickou osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. V případě, že prodávající změní, doplní nebo zruší znění těchto obchodních podmínek, vztahy mezi kupujícím a prodávající se budou řídit obchodními podmínkami ve znění účinném ke dni uzavření kupní smlouvy.

 

2. Vymezení pojmů

2.1. Prodávající: je firma Andrea Maderová, se sídlem Opavská 711, 747 41 Hradec nad Moravicí, IČ:74409000, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a přímo dodává zboží kupujícímu.

2.2. Kupující – spotřebitel: je fyzická nebo právnická osoba, která má v úmyslu koupit prostřednictvím webového rozhraní zboží. Je to osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a která nakupuje výrobky za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky.

2.3. Kupující – který není spotřebitel: je podnikatel, který nakupuje výrobky za účelem svého podnikání s těmito výrobky. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

2.4. Uživatel:  je každá fyzická nebo právnická osoba, která navštíví webové rozhraní. Kupující je také Uživatelem.

2.5. Objednávka – objednávkou se rozumí závazný požadavek kupujícího na dodání přesně označeného zboží v požadovaném množství, jehož přijetí je prodávající potvrzeno e-mailem, nebo písemně.

2.6. Dodávka zboží – dodávkou zboží se rozumí dodání zboží kupujícímu prodávající v souladu s přijatou objednávkou. 

2.7.  Zboží – zbožím se rozumí zboží nabízené od prodávající a popsané na webových stránkách jejího internetového obchodu, uvedené v objednávce kupujícího.

2.8.  Převzetím zboží - se rozumí odevzdání zboží kupujícímu. V případě odeslání zboží nastanou účinky odevzdání zboží  kupujícímu jeho předáním dopravci, označí-li prodávající zboží zjevně a dostatečně jako zásilku pro kupujícího.

 

3. Uživatelský účet– budete umožnovat registraci zákazníkům??

3.1. Na základě registrace kupujícího prostřednictvím internetového obchodu může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

3.2.  Při registraci a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3.3.  Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

3.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

3.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

3.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

4. Uzavření kupní smlouvy

4.1.Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

4.2. Smluvní vztah mezi prodávající a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky učiněné prostřednictvím e-shopu (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou na uvedenou emailovou adresu kupujícího.

4.3. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávající.

4.4. Pro objednání zboží musí kupující provést výběr zboží a provést jeho „vložení“ do „nákupního košíku“. V případě, že se má objednávka realizovat, musí být kupující registrován nebo přihlášen.

4.5. Objednávka zpravidla obsahuje informace o objednávaném zboží (název, množství a cena), způsobu úhrady ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží případně informace o nákladech spojených s dodáním zboží.

4.6. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový

formulář obsahuje zejména informace o:

 

-      objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu)

 

-      způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

 

-      informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“)

4.7. Před zasláním objednávky prodávající je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat zboží“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávající považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí formou emailového potvrzení na emailovou adresu kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní (po přihlášení kupujícího) či v objednávce.

4.8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně formou emailu či telefonicky).

4.9.Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

5. Cena zboží a platební podmínky

5.1.Cena zboží je uváděna včetně DPH. Dále je v objednávce uvedena cena zboží bez DPH, DPH, dopravné, a součet těchto tří položek představující konečnou cenu zboží pro kupujícího, ve které jsou zahrnuty také další náklady spojené s odesláním a doručením zboží (balné, poštovné).

5.2. V případě změny ceny zboží je platnou cenou ta cena, která byla uvedena u objednaného zboží v okamžiku potvrzení objednávky kupujícího prodávající. 

5.3.  Akční ceny platí do vyprodání zásob.

5.4.Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • v hotovosti na pokladně prodávající v sídle na adrese: Opavská  711, 746 41, Hardec nad Moravicí
  • bezhotovostně převodem na účet prodávající č. 4209578389/0800 (dále jen „účet prodávající“);

5.5.  Prodávající může po kupujícím požadovat zálohu či jinou obdobnou platbu, zejména v případech, kdy je u zboží uváděno, že je k dodání pouze tzv. „na objednávku“.

5.6.V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 2 dnů od uzavření kupní smlouvy.

5.7.  V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5.8.  Prodávající je oprávněná, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

5.9.Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávající kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

5.10.Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

6. Odstoupení od kupní smlouvy

6.1. Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající kupujícímu spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

6.2.Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávající odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné emailem na adresu pobočky, prostřednictvím které se objednávka uskutečnila nebo na email info@forestechnik.cz. Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.

6.3.V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávající vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávající. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávající, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.4. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijala. Prodávající je taktéž oprávněna vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než ji kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávající zpět odeslal.

6.5.Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněna jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněna kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 

7.  Doprava a dodání zboží

7.1. Pokud je sjednán způsob platby za dodávku zboží dobírkou, je zboží odesláno kupujícímu v pracovní dny do 48 hodin od potvrzení přijetí objednávky. Je-li objednávka přijata ve dnech pracovního volna nebo pracovního klidu, je zboží odesláno kupujícímu do 48 hodin od začátku pracovního dne následujícího po dni pracovního volna nebo pracovního klidu, ve kterém byla objednávka prodávající přijata. 

7.2. Pokud nelze odeslat objednané zboží ve lhůtách dle části první, článku 7.1. těchto obchodních podmínek z důvodu, že zboží není momentálně na skladě, bude objednávka kupujícího přijata jako nezávazná a kupující bude neprodleně telefonicky případně e-mailem kontaktován s dotazem, zda na objednávce trvá i v případě nového termínu odeslání zboží. Pokud neobdrží prodávající do pěti dnů od data odeslání e-mailu odpověď kupujícího, objednávka bude zrušena. 

7.3. Pokud je sjednán způsob platby zálohovou fakturou, je zboží odesláno kupujícímu do 48 hodin od připsání fakturované ceny na účet prodávající. Není-li objednané zboží na skladě a prodávající nebude schopna zajistit jeho dodání kupujícímu ani ve lhůtě 48 hodin od připsání fakturované ceny na účet prodávající, platí postup dle článku 7. 2 těchto obchodních podmínek. Prodávající vrátí přijatou platbu kupujícímu na jeho účet do pěti dnů od marného uplynutí pěti denní lhůty pro odpověď kupujícího na dotaz prodávající, zda trvá na objednávce i v případě nového termínu odeslání zboží. 

7.4.Zboží je zasíláno prostřednictvím České pošty (balík). V případech zakázky v množství větším než 30 kg je zboží zasíláno prostřednictvím dopravce. V případě zasílání zboží dopravcem bude kupující o tomto způsobu dodání zboží informován prodávající telefonicky nebo e-mailem. 

7.5. Po dohodě s prodávající si může kupující odebrat zboží uvedené v objednávce přímo u prodávající ve skladu na adrese Opavská 711, 746 41 Hradec nad Moravicí. 

7.6. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

7.7.Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinna dodat zboží na místo určené kupujícímu v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

7.8. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.9.Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

7.10.Zboží, které není skladem, prodávající expeduje, jakmile je to možné. O přesném datu je kupující předem informován. V případě, že zboží z objektivních příčin (zboží se již nevyrábí, dodavatel přestal dodávat do ČR, výrazně se zvýšila jeho cena nebo náklady na dodání atd.) není možné za původních podmínek dodat, nebo se plnění stane objektivně nemožným, nebo pokud nemá kupující vyrovnány veškeré závazky vůči prodávající  splatné ke dni vystavení objednávky, má prodávající právo odstoupit od kupní smlouvy. O odstoupení od kupní smlouvy bude kupujícího neprodleně informovat. V případě, že kupující již zcela nebo zčásti uhradil kupní cenu, bude mu přijatá částka vrácena bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel kupujícím nebo na účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud kupující žádný účet do 3 dnů od odstoupení prodávající nesdělí), a to do 5 dnů od odstoupení od kupní smlouvy.

7.11. V případě prodlení kupujícího s převzetím zboží delšího 7 dnů má prodávající nárok na smluvní pokutu ve výši 0,43% ze sjednané (celkové) kupní ceny objednaného zboží za každý, byť započatý, den prodlení, maximálně však ve výši sjednané (celkové) kupní ceny objednaného zboží, jakož má prodávající nárok i na náhradu dalších nákladů, které prodávající v důsledku tohoto prodlení vzniknou (a to již od prvního dne prodlení), vč. nákladů spojených s uskladněním zboží, a dále má právo od kupní smlouvy odstoupit.

 

8. Práva z vadného plnění

8.1.Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

8.2.Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.3.Ustanovení uvedená v článku 8. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu, v jejímž důsledku byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

8.4.Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží do 24 měsíců od převzetí.

8.5. Právo na reklamaci vady je kupující oprávněn uplatnit v uvedené lhůtě u prodávající písemně na adrese sídla firmy Andrea Maderová, Opavská 711, 747 41 Hradec nad Moravicí  případně na adrese provozovny Opavská 711, 746 41 Hradec nad Moravicí na e-mailovou adresu info@forestechnik.cz, nebo přímo u prodávající. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

8.6. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že má vady, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

8.7. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

9. Další práva a povinnosti smluvních stran

 

9.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

9.2.Vyřizování stížností kupujícího zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@forestechnik.cz informaci o vyřízení stížnosti zašle prodávající na emailovou adresu kupujícího.

9.3. Veškeré informace o zboží umístěné na stránkách internetového obchodu je informativního charakteru a nelze z něj vyvozovat právní následky.

9.4. Výsledná cena za zboží je vždy uvedena včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na internetovém obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávající uzavřít koupi zboží za individuálně sjednaných cenových podmínek.

9.5. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.6. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

9.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

10. Ochrana osobních údajů dle GDPR

 

10.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000

 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

10.2.  Kupující bere na vědomí a poskytuje souhlas prodávající se zpracováním osobních údajů kupujícího za účelem plnění závazků z uzavřené smlouvy. Za tímto účelem jsou zpracovávány: jméno a příjmení či obchodní firma, IČ, bydliště či sídlo, dodací adresa, telefonní kontakt a email a dále veškeré odběratelem poskytnuté osobní údaje.

 

10.3.  Osobní údaje jsou zpracovávány formou archivace v elektronické a listinné podobě v šifrovaných programech a uzamykatelných prostorách. Přístup k těmto má pouze proškolený personál.

 

10.4.  Prodávající je oprávněna předat třetí osobě osobní údaje kupujícího pouze za účelem plnění zakázky (např. subdodavateli či dopravci). S takovým předáním osobních údajů odběratel souhlasí.

 

10.5.  Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu trvání obchodního vztahu + záruční doby. Po uplynutí těchto lhůt budou zpracovány pouze z důvodu archivace dle zvláštních právních předpisů. S tím kupující vyslovuje souhlas.

 

10.6. Dohled nad zpracováním osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

11.ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

 

11.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

 

11.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

11.3. Webové rozhraní používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá souborů "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými do počítače kupujícího a uživatelů webového rozhraní umožňující analýzu způsobu užívání webového rozhraní kupujícím a uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání webového rozhraní a vytváření zpráv o jeho aktivitě, určených pro prodávajícího a provozovatele webového rozhraní a pro užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat IP adresu Kupujícího a Uživatelů s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Kupující a uživatelé webového rozhraní mohou odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči, avšak v tomto případně není vyloučeno, že nebude možné plně využívat veškeré funkce webového rozhraní. Používáním webového rozhraní souhlasí kupující a uživatelé se zpracováváním údajů o nich společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

 

12. Doručování

12.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

 

 

13. Informace pro spotřebitele

13.1. V případě, že dojde mezi prodávající a kupujícím-spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující-spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: 
www.adr.coi.cz

Kupující-spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: www.ec.europa.eu/consumers/odr .“

 

14. Závěrečná ustanovení

14.1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávající, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po potvrzení jako uzavřená kupní smlouva mezi kupujícím a prodávající archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

14.2. Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, včetně ceny objednaného zboží uvedené v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

14.3. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany

sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z

obecně závazných právních předpisů.

 

14.4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane,

namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co

nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních

ustanovení.

 

14.5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a 

není přístupná.

 

14.6. Kupující odesláním objednávky prodávající potvrzuje, že se seznámil s podmínkami tohoto internetového obchodu a uvedené podmínky přijímá.

 

14.7.Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy a reklamační protokol.

 

 

14.8. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování:

Andrea Maderová

Opavská 711

747 41 Hradec nad Moravicí

 

Adresa elektronické pošty: info@forestechnik.cz

 

Telefon: 553 783 130

 

                                    Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 12. 2020